Admin

Stanovy


Návrh usnesení: Členská schůze rozhoduje, že mění stanovy družstva tak, že tyto stanovy znějí takto:


Stanovy
obchodní korporace
AGRO DRUŽSTVO Načeradec

Část první

Základní ustanovení
***

Článek 1

Vznik obchodní korporace a její právní forma

 1. AGRO DRUŽSTVO Načeradec (dále jen „družstvo“) vzniklo dne 31.12.1992 zápisem do obchodního rejstříku, nyní vedeného Městským soudem v Praze.
 2. Právní forma obchodní korporace: družstvo.

***

Článek 2

Obchodní firma a sídlo družstva

 

 1. Obchodní firma družstva: AGRO DRUŽSTVO Načeradec.
 2. Sídlo družstva: Pravonínská 293, 257 08 Načeradec.

***

Článek 3

Předmět podnikání družstva
1. Předmětem podnikání družstva je:

 

 1. zemědělská výroba včetně zpracovaní výrobků a surovin ,
 2. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
 3. silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 4. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

***

Článek 4

Základní členský vklad, další členský vklad

 

 1. Výše základního členského vkladu, kterým se každý člen podílí na základním kapitálu družstva, činí 30.000,-- Kč.
 2. Člen se může podílet na základním kapitálu družstva jedním nebo více dalšími členskými vklady. Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.
 3. Vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu lze převzít písemným prohlášením doručeným družstvu nejpozději s přihláškou uchazeče o členství.
 4. Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu musí být splněna splacením v penězích na účet družstva vedený bankou anebo hotově do pokladny družstva nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího převzetí. Jestliže uchazeči o členství do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy splnil vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, členství v družstvu nevznikne, je družstvo povinno mu vrátit vše, co na její splnění splatil.
 5. Základní členský vklad může být rozhodnutím členské schůze poměrně zvýšen všem členům z vlastních zdrojů družstva za podmínek a v rozsahu podle zákona.
 6. Základní členský vklad nelze za trvání členství vracet; to neplatí, jestliže postupem určeným zákonem došlo podle rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu. Část, o kterou byl základní členský vklad snížen, vrátí družstvo každému členu, jehož členství ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku trvalo, do 1 /jednoho / měsíce ode dne tohoto zápisu.
 7. Základní členský vklad lze podle rozhodnutí členské schůze snížit také za účelem úhrady ztráty. Základní členský vklad se každému členu družstva sníží ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku.
 8. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu, která musí obsahovat údaje o výši tohoto vkladu, lhůtě a způsobu splnění vkladové povinnosti. Vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu lze splnit jen v peněžité formě.

***

Článek 5

Členství

 1. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let.
 2. Podmínkou vzniku členství v družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a uzavření pachtovní smlouvy mezi uchazečem o členství a družstvem, kterou přenechá družstvu uchazeč o členství do pachtu pozemky, které vlastní v katastrálních územích, ve kterých družstvo hospodaří.
 3. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami a to:
  1. při založení dnem vzniku družstva
  2. dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí
  3. převodem nebo přechodem družstevního podílu
 4. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí do družstva musí mít písemnou formu a musí obsahovat obchodní firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství. Součástí přihlášky musí být písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. V rozhodnutí o přijetí do družstva musí být vedle údaje o dni vzniku členství vymezen družstevní podíl člena podle těchto stanov, a to výší převzaté a splněné vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, popřípadě též výší převzaté vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu.
 5. Rozhodnutí představenstva o nepřijetí uchazeče za člena družstva musí mít rovněž písemnou formu. Rozhodnutí musí obsahovat také poučení o právu podat námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.
 6. Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují (dále jen „zapisované skutečnosti“):
  1. jméno, příjmení a bydliště člena, jakož i jiná adresa určená členem pro doručování,
  2. den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,
  3. výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu a k případným dalším členským vkladům.
 7. Člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit a na žádost družstva doložit každou v seznamu členů zapisovanou skutečnost i její změnu. Družstvo provede v seznamu členů zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečností dozví; to platí také o zápisu změny takové skutečnosti.
 8. Údaje zapsané v seznamu členů družstva může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. Člen má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů.
 9. Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze členům představenstva. Členové představenstva umožní nahlížet do této části seznamu členů jen bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci.
 10. Údaje zapsané v seznamu členů lze v případech neuvedených v předchozích ustanoveních těchto stanov zpřístupnit jen za podmínek podle zákona.

***

Článek 6

Práva a povinnosti členů
1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména:

 1. volit a být volen do orgánů družstva,
 2. účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
 3. podílet se na zisku družstva,
 4. podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,
 5. na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva,
 6. na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací.

2. Člen je povinen zejména:

 1. a) dodržovat stanovy,
 2. b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami,
 3. c) přispět na úhradu ztráty družstva za podmínek podle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov

3. Člen má právo na podíl na zisku družstva určeném členskou schůzí k rozdělení mezi členy na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou členská schůze schválila, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka sestavena. U člena, jehož členství trvalo jen po část tohoto účetního období, se podíl na zisku poměrně krátí. Při vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu se členu do doby trvání jeho členství v tomto účetním období počítá i doba trvání členství člena, od něhož člen družstevní podíl nabyl včetně doby trvání členství jeho právních předchůdců.
4. Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje.
5. Podíl člena na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy členská schůze určila zisk, který má být rozdělen mezi členy.
6. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše jimi splněných vkladových povinností.

***

Článek 7

Uhrazovací povinnost

 1. Členská schůze může uložit členům povinnost přispět k úhradě ztráty družstva (dále jen „uhrazovací povinnost“). Výše uhrazovací povinnosti je pro všechny členy družstva ve stejné výši a nesmí být vyšší, než kolik představuje trojnásobek základního členského vkladu.
 2. Uhrazovací povinnost lze ukládat i opakovaně, avšak pouze do výše stanovené v předchozím článku.
 3. Uhrazovací povinnost lze uložit jen po předchozím projednání řádné nebo mimořádné účetní závěrky družstva, kterou byla ztráta zjištěna, jestliže k úhradě ztráty byl použit případný nerozdělený zisk z minulých let a jiné zdroje družstva, které lze k úhradě ztráty použít. Uhrazovací povinnost přitom nesmí být členům uložena ve vyšším rozsahu, než kolik činí skutečná výše takto zjištěné ztráty, která nebyla uhrazena z jiných zdrojů družstva. Rozhodnutí členské schůze o uložení uhrazovací povinnosti lze přijmout nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne skončení účetního období, v němž vznikla ztráta, která má být uhrazovací povinností hrazena.
 4. Uhrazovací povinnost je člen povinen splnit ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy byla členskou schůzí uložena. Člen, jehož členství trvalo pouze po část účetního období, ve kterém vznikla ztráta, k jejíž úhradě byla uhrazovací povinnost členskou schůzí uložena, je povinen splnit pouze poměrnou část uhrazovací povinnosti za tuto část účetního období.
 5. Členská schůze může svým rozhodnutím uložit uhrazovací povinnost i jen těm členům družstva, kteří ztrátu způsobili nebo se na jejím vzniku podstatným způsobem podíleli.

***

Článek 8

Družstevní podíl

 1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí v členství v družstvu.
 2. Každý člen může mít pouze 1 (jeden) družstevní podíl.
 3. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob.
 4. Převod družstevního podíl na osobu, která není členem družstva, se nepřipouští.
 5. Převod družstevního podílu na jiného člena družstva je podmíněn předchozím souhlasem představenstva. Souhlas představenstva s převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat.
 6. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy o převodu družstevního podílu má doručení písemného prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.
 7. Družstevní podíl přechází na dědice, jen je-li dědic fyzickou osobou starší 18 let. Jestliže dědic tuto podmínku pro vznik členství v družstvu nesplňuje, je přechod družstevního podílu vyloučen; tomuto dědici vzniká při zániku členství v družstvu smrtí zůstavitele právo na vypořádací podíl. V případě, že je dědiců více a nedojde mezi nimi k dohodě, kdo z nich se stane členem družstva a nabude družstevní podíl, je přechod družstevního podílu rovněž vyloučen; těmto dědicům vzniká při zániku členství v družstvu smrtí zůstavitele právo na vypořádací podíl.
 8. Vznik členství v družstvu při přechodu družstevního podílu na dědice je podmíněn souhlasem představenstva. Souhlasí-li představenstvo se vznikem členství, hledí se na dědice, jako by byl členem družstva ode dne nabytí dědictví. Nevyrozumí-li představenstvo dědice do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy dědic družstvo o udělení souhlasu požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 (jeden) měsíc ode dne, kdy se stal dědicem. Podá-li dědic včas výpověď, platí, že se členem družstva nestal. Výpovědní doba činí 3 (tři) měsíce a po dobu jejího běhu není dědic oprávněn se na činnosti družstva podílet.
 9. Nestane-li se dědic členem družstva, má právo na vypořádací podíl.
 10. Družstevní podíl nelze rozdělit.

***

Článek 9

Zánik členství

 1. Členství v družstvu zaniká:
  1. dohodou,
  2. vystoupením člena,
  3. vyloučením člena,
  4. převodem družstevního podílu,
  5. přechodem družstevního podílu,
  6. smrtí člena,
  7. zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
  8. prohlášením konkurzu na majetek člena,
  9. zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
  10. doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci
  11. zánikem družstva bez právního nástupce.
  12. jiným způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích.
 2. Dohoda o zániku členství a oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou formu.
 3. V případě vystoupení člena činí výpovědní doba 6 (šest) měsíců. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo písemné oznámení o vystoupení člena doručeno družstvu.
 4. Vystoupení člena z družstva z důvodu jeho nesouhlasu se změnou stanov, se řídí zákonem o obchodních korporacích.
 5. Člen může být rozhodnutím představenstva z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha představenstva, ledaže porušení členských povinností, nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách, které jsou důvodem k vyloučení, mělo následky, jež nelze odstranit. Ve výstraze musí být uveden důvod jejího udělení, a to spolu s upozorněním na možnost vyloučení a s výzvou, aby člen s porušováním členských povinností přestal, a aby následky porušení členských povinností odstranil. K tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 (třiceti) dnů od doručení výzvy.
 6. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu k vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod k vyloučení nastal.
 7. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí mít písemnou formu. Rozhodnutí musí obsahovat také poučení o právech vylučovaného člena podle zákona o obchodních korporacích, zejména o právu podat námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení.
 8. Orgán družstva, který o vyloučení rozhodl, může rozhodnutí o vyloučení zrušit s písemným souhlasem vyloučeného člena. Jestliže vyloučený člen souhlas do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o vyloučení doručeno neudělí, k rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se nepřihlíží. Souhlas vyloučeného člena se zrušením rozhodnutí o vyloučení se nevyžaduje, pokud vyloučený člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal.
 9. Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členu doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.
 10. Družstvo nemůže uplatnit vůči vyloučenému členovi žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství do uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, a jestliže byl takový návrh vyloučeným členem soudu podán, až do doby pravomocného skončení soudního řízení.
 11. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo rozhodla-li členská schůze nebo soud, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.

***

Článek 10

Vypořádací podíl

 

 1. Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období. Při výpočtu vypořádacího podílu se tento poměr násobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení rezervního fondu,je-li podle jiného právního předpisu nebo stanov zřízen a to v rozsahu, v jakém podle jiného právního předspisu nebo stanov nelze rezervní fond rozdělit mezi členy družstva,  zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo. Zanikne-li členství do 30. (třicátého) června daného účetního období, určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl vyšší.
 2. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 2 (dvou) let ode dne zániku členství; to neplatí, jde-li o vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo vyloučením. Vypořádací podíl vyloučeného člena je splatný ve lhůtě 2 (dvou) let poté, kdy byla nebo mohla být podle předchozího ustanovení zjištěna jeho výše, nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení tohoto člena skončeno.

***

Článek 11

Informační deska, poskytnutí listin

 

 1. Družstvo zřídilo ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům. Tato informační deska je přístupná členům družstva prostřednictvím internetových stránek www.agro-naceradec.cz.
 2. Družstvo prostřednictvím informační desky zpřístupňuje údaje týkající se jeho činnosti stanovené zákonem, těmito stanovami, nebo rozhodnutím orgánů družstva.
 3. Družstvo je dále povinno, kromě zpřístupnění údajů dle předchozích článků, vydat členu na jeho žádost opis úplného znění stanov a dále kopii zápisu z jednání členské schůze družstva.

***

Část druhá

Orgány družstva

Díl první

Struktura orgánů družstva

Článek 12

 1. Družstvo má tyto orgány:
  1. členskou schůzi,
  2. představenstvo,
  3. kontrolní komisi.

***

Díl druhý

Členská schůze

 

Článek 13

Postavení členské schůze a lhůta pro její konání

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem společnosti.
 2. Členská schůze musí být svolána alespoň jednou za účetní období. Řádná účetní závěrka však musí být projednána členskou schůzí nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

***

Článek 14

Působnost členské schůze

 1. Do členské schůze náleží:
  1. rozhodování o změně stanov, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
  2. volba a odvolání členů představenstva,
  3. volba a odvolání členů kontrolní komise,
  4. určení výše odměny představenstva a kontrolní komise,
  5. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky popřípadě i mezitímní účetní závěrky,
  6. schválení smlouvy o výkonu funkce,
  7. schválení poskytnutí zálohy, půjčky nebo úvěru družstvem pro účely získání jeho podílů nebo poskytnutí zajištění družstvem pro tyto účely (dále jen „finanční asistence“),
  8. rozhodnutí o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
  9. rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena družstva,
  10. rozhodnutí o určení auditora,
  11. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
  12. rozhodnutí o uhrazovací povinnosti,
  13. rozhodnutí o použití rezervního fondu,
  14. rozhodnutí o vydání dluhopisů,
  15. schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
  16. rozhodnutí o přeměně družstva,
  17. schválení smlouvy o tichém společenství a její změnu a zrušení,
  18. schválení smlouvy o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,
  19. rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací,
  20. volba a odvolání likvidátora a rozhodnutí o jeho odměně,
  21. schválení zprávy likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
  22. vdalší rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo jiný zákon nebo stanovy svěřují do působnosti členské schůze.

***

Článek 15

Svolání členské schůze

 

 1. Členskou schůzi svolává představenstvo, alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do 30. (třicátého) června každého roku. Zákon stanoví, v jakých dalších případech členská schůze musí být svolána a v jakých případech svolá členskou schůzi člen představenstva, v jakých případech kontrolní komise a v jakém případu člen kontrolní komise.
 2. Svolavatel nejméně 15 (patnáct dnů) přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva www.agro-naceradec.cz a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
 3. Pozvánka na členskou schůzi obsahuje alespoň:
  1. obchodní firmu a sídlo družstva,
  2. místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovali člena se jí zúčastnit,
  3. označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
  4. program členské schůze,
  5. místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce,
 4. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

***

Článek 16

Schopnost členské schůze k usnášení a náhradní členská schůze

 

 1. Členská schůze je schopna se usnášet - přijímat rozhodnutí, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo jiný zákon nebo stanovy družstva účast členů majících vyšší počet hlasů.
 2. Členská schůze je schopna se usnášet - přijímat rozhodnutí, pokud jsou přítomni dvě třetiny většiny všech členů mající dvě třetiny všech hlasů, rozhoduje-li o:
  1. schválení poskytnutí finanční asistence,
  2. zrušení družstva s likvidací,
  3. přeměně družstva,
  4. vydání dluhopisů.
 3. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo.
 4. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo,
  1. je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,
  2. rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva,
  3. rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,
  4. rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.
 5. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou.
 6. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odstavce 1.
 7. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnou jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.

***

Článek 17

Účast na členské schůzi

 1. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na členské schůzi zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenou žádnou plnou moc.
 2. Družstvo zapíše do listiny přítomných u přítomných členů jméno a bydliště nebo sídlo a je-li člen zastoupen také jméno a bydliště nebo sídlo zástupce. Odmítne-li družstvo zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

***

Článek 18

Jednání členské schůze

 

 1. Členská schůze zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů; může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba a také že předseda členské schůze provádí sčítání hlasů.
 2. Jednání členské schůze řídí předseda členské schůze. Do doby zvolení předsedy členské schůze jednání řídí svolavatel nebo jím určená osoba. To platí i v případě, že předseda členské schůze nebude zvolen. Nebude-li zvolen nikdo do některé ze shora uvedených funkcí, určí je svolavatel.
 3. Ten, kdo jednání členské schůze řídí, je povinen ho řídit tak, aby členové na členské schůzi mohli řádně vykonávat své právo podílet se na řízení družstva uplatňováním svých práv, jejichž obsah a způsob uplatňování stanoví zákon, zejména hlasovacího práva, práva na vysvětlení, práva uplatňovat návrhy a protinávrhy.
 4. Členská schůze může přijmout jednací řád, kterým podrobně stanoví způsob svého jednání. Ustanovení jednacího řádu nesmí být v rozporu s ustanovením zákona nebo těchto stanov.
 5. Zápis z jednání členské schůze vyhotovuje zapisovatel do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Pro formu a obsah zápisu a jeho přílohy platí ustanovení zákona o obchodních korporací.

***

Článek 19

Rozhodování členské schůze

 

 1. Každý člen má při hlasování na členské schůzi na každých 25.000, Kč členského vkladu jeden hlas.
 2. Každý člen má jeden hlas, rozhoduje-li členská schůze o:
  1. schválení poskytnutí finanční asistence,
  2. uhrazovací povinnosti,
  3. přeměně družstva,
  4. vydání dluhopisů.
 3. Hlasuje se zdvižením ruky. Členská schůze může přijmout hlasovací řád, kterým podrobně stanoví způsob hlasování.
 4. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo jiný zákon, nebo tyto stanovy vyžadují většinu jinou.
 5. Členská schůze rozhoduje dvěma třetinami přítomných členů, rozhoduje-li o:
  1. schválení poskytnutí finanční asistence,
  2. zrušení družstva s likvidací,
  3. přeměně družstva,
  4. vydání dluhopisů.
 6. Připouští se rozhodování mimo členskou schůzi - rozhodování per rollam. V takovém případě se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.
 7. Nejdříve se hlasuje o návrzích člena. Není-li tento návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích bodu pořadu jednání členské schůze v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je návrh přijat, o protinávrhu nebo dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje.
 8. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.

***

Díl třetí

Představenstvo

Článek 20

Postavení a působnost představenstva

 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Náleží mu veškerá působnost, která není zákonem nebo stanovami svěřena členské schůzi nebo kontrolní komisi.
 2. Představenstvu přísluší zejména obchodní vedení družstva.
 3. Představenstvo také zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné členské schůzi ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

***

Článek 21

Počet členů představenstva a funkční období

 

 1. Představenstvo je kolektivním orgánem; má 7 (sedm) členů. Člen představenstva vykonává funkci osobně; pro jednotlivý případ může zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
 2. Členy představenstva volí a odvolává členská schůze.
 3. Představenstvo volí a odvolává předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Ten, kdo je volen, při volbě nehlasuje.
 4. Funkční období každého člena představenstva jsou 4 (čtyři) roky. Opětovné zvolení téže osoby je možné.
 5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva.
 6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Odstupující člen představenstva své písemné odstoupení doručí představenstvu nebo osobně oznámí na zasedání představenstva. Pokud v písemném oznámení není uveden den ukončení funkce, končí jeho funkce v den dalšího zasedání představenstva, které má toto ukončení funkce projednat. Pokud bude rezignace sdělena osobně na zasedání představenstva, končí funkce v den uvedený odstoupivším členem představenstva. Pokud představenstvo tento den jako den ukončení funkce nepotvrdí, končí funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne zasedání představenstva.
 7. Představenstvo, jehož počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání členské schůze. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

***

Článek 22

Práva a povinnosti členů představenstva

 

 1. Práva a povinnosti členů představenstva a důsledky porušení povinností, jakož i pravidla jednání členů představenstva a pravidla o střetu zájmů a o zákazu konkurence jsou stanoveny občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.
 2. Práva a povinnosti mezi družstvem a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanovením občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze zákona o obchodních korporacích nebo ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, plyne něco jiného.
 3. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a schvaluje ji a její změny členská schůze. Pro její uzavírání a obsah platí ustanovení zákona o obchodních korporacích.

***

Článek 23

Zasedání a rozhodování představenstva

 

 1. Představenstvo rozhoduje o záležitostech družstva ve sboru, a to na zasedání představenstva. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však šestkrát ročně.
 2. Zasedání představenstva svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka spolu s materiály k jednání se doručí členům představenstva alespoň se sedmidenním předstihem do zahájení zasedání.
 3. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizují písemné zápisy, které podepisuje předseda představenstva a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být uvedeno, jak který člen představenstva hlasoval o návrzích na rozhodnutí. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena představenstva, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů představenstva, je oprávněn se tento dozvědět obsah rozhodnutí.
 4. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nebo se jinak účastní nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí každého rozhodnutí představenstva je třeba, aby pro jeho přijetí hlasovala prostá většina účastnících se členů představenstva. Při hlasování má každý člen představenstva jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlasem hlas předsedy představenstva a v případě jeho nepřítomnosti, hlas místopředsedy představenstva.
 5. Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání písemně nebo s využitím technických prostředků. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva.
 6. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
 7. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.
 8. Představenstvo je povinno jednat podle jednacího řádu představenstva, byl-li vydán.

***

Díl čtvrtý
Kontrolní komise

***

Článek 24

Postavení a působnost kontrolní komise

 

 1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti členů.
 2. Členové kontrolní komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti družstva a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost družstva uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny členské schůze. O výsledcích kontrolní činnosti informují členskou schůzi.
 3. Kontrolní komise přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a návrh na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů předkládá své písemné stanovisko členské schůzi..
 4. Kontrolní komise svolává členskou schůzi, stanoví-li tak zákon nebo jestliže to vyžadují zájmy družstva, a na členské schůzi navrhuje potřebná opatření.
 5. Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
 6. Kontrolní komisi dále zejména náleží
  1. předkládat členské schůzi a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
  2. zúčastnit se jednání členské schůze,
  3. zúčastnit se jednání představenstva. Představenstvo musí o každém svém jednání kontrolní komisi předem informovat.

***

Článek 25

Počet členů kontrolní komise a funkční období

 

 1. Kontrolní komise je kolektivním orgánem; má 3 (tři) členy. Členové kontrolní komise nemohou být členy představenstva, prokuristy nebo jinými osobami oprávněnými dle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. Člen kontrolní komise vykonává funkci osobně; pro jednotlivý případ může zmocnit jiného člena kontrolní komise, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
 2. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze.
 3. Kontrolní komise volí a odvolává předsedu kontrolní komise. Ten, kdo je volen, při volbě nehlasuje.
 4. Funkční období každého člena kontrolní komise 4 (čtyři) roky. Opětovná volba člena kontrolní komise je možná.
 5. V případě smrti člena kontrolní komise, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí nejbližší členská schůze nového člena kontrolní komise.
 6. Člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Odstupující člen kontrolní komise své písemné odstoupení doručí kontrolní komisi nebo osobně oznámí na zasedání kontrolní komise. Pokud v písemném oznámení není uveden den ukončení funkce, končí jeho funkce v den dalšího zasedání kontrolní komise, které má toto ukončení funkce projednat. Pokud bude rezignace sdělena osobně na zasedání kontrolní komise, končí funkce v den uvedený odstoupivším členem kontrolní komise. Pokud kontrolní komise tento den jako den ukončení funkce nepotvrdí, končí funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne zasedání kontrolní komise.
 7. Funkce člena kontrolní komise zaniká také volbou nového člena kontrolní komise, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.
 8. Kontrolní komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání členské schůze. Doba výkonu funkce náhradního člena kontrolní komise se nezapočítává do doby výkonu funkce člena kontrolní komise.

***

Článek 26

Práva a povinnosti členů kontrolní komise
Ohledně práv a povinností členů kontrolní komise platí článek 20 odst. 1., 2. a 3. stanov obdobně.

 

B. Doplňují se článek 27 až článek 33, které včetně jejich označení a označení části stanov znějí:

***

Článek 27

Zasedání a rozhodování kontrolní komise

 1. Kontrolní komise zasedá nejméně šestkrát ročně. Pro zasedání a rozhodování kontrolní komise platí ustanovení článku 21 obdobně. Při rozhodování kontrolní komise v případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlasem hlas předsedy kontrolní komise.

 

***

Část třetí

Další ustanovení

***

Článek 28

Zastupování družstva

 1. Ve všech záležitostech zastupují družstvo členové představenstva družstva, a to tak, že za družstvo jednají společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva; jiný člen představenstva však musí být k zastupování družstva představenstvem pověřen.
 2. Písemná právní jednání, která předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo pověřený člen představenstva činí a podepisují za družstvo, podepisují tak, že k obchodní firmě družstva připojí své podpisy.

***

Článek 29

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

 1. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené členskou schůzí. O rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty rozhoduje členská schůze.
 2. Družstvo nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodilo úpadek podle jiného právního předpisu. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen podle pravidel stanovených zákonem a jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že družstvo má dostatek prostředků na rozdělení zisku.
 3. Podíl na zisku lze rozdělit také ve prospěch členů orgánů družstva.

***

Článek 30

Finanční asistence
1. Družstvo může poskytnout finanční asistenci za splnění podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

***

Článek 31

Fondy družstva

 1. Družstvo zřídilo rezervní fond. Není-li určeno právním předpisem jinak, přiděluje družstvo do rezervního fondu nejméně 5 % čistého zisku zjištěného účetní závěrkou za účetní období. Rezervní fond používá družstvo na úhradu ztráty. Jiné fondy družstva a ostatní jeho zdroje mohou být na úhradu ztráty použity jen, jestliže je ztráta družstva zjištěná řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou vyšší než rezervní fond. Za trvání družstva nelze rozdělit rezervní fond ani z části mezi jeho členy.
 2. Družstvo dále zřídilo fond kulturních a sociálních potřeb za účelem kulturního vyžití členů. Do tohoto fondu družstvo přiděluje finanční prostředky z čistého zisku zjištěného účetní závěrkou za účetní období, dle návrhu představenstva.
 3. Družstvo dále zřídilo fond rozvoje za účelem zajištění prostředků pro realizaci investičních záměrů družstva. Do tohoto fondu družstvo přiděluje finanční prostředky z čistého zisku zjištěného účetní závěrkou za účetní období, dle návrhu představenstva.

***

Článek 32

Zrušení a zánik družstva

 1. Družstvo se zrušuje:
  1. rozhodnutím členské schůze o zrušení s likvidací,
  2. rozhodnutím soudu o zrušení družstva s nařízením likvidace,
  3. bez likvidace, zrušuje-li se při přeměně družstva,
  4. bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek je zcela nepostačující;
 2. Družstvo zaniká ke dni jeho výmazu z obchodního rejstříku.

***

Část čtvrtá

Ustanovení závěrečná

Článek 33

 1. Družstvo se plně podřizuje právní úpravě účinné od 1.1.2014 a to právní úpravě v zákonu o obchodních korporacích a v občanském zákoníku. Ustanovení těchto stanov však mají přednost před dispozitivními ustanoveními těchto zákonů.

***

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost.

 

Kontakt

AGRO DRUŽSTVO Načeradec

Pravonínská 293

257 08 Načeradec


IČO: 47048042

DIČ: CZ47048042