Admin

Pozvánka na výroční členskou schůzi


POZVÁNKA
na členskou schůzi družstva
AGRO DRUŽSTVO Načeradec se sídlem Pravonínská 293, 257 08 Načeradec,
IČO: 470 48 042
kterou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov družstva,
představenstvo na den 19. 4. 2024 v 15.00 hodin v Hasičárně Načeradec.

Navrhovaný program členské schůze:
1. Zahájení

2. Volba předsedy členské schůze, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti družstva v roce 2023 včetně zprávy o stavu jeho majetku.

4. Projednání a schválení zprávy kontrolní komise o její činnosti v roce 2023.

5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku.

6. Určení auditora dle ust. § 17 zák. č.93/2009 Sb., v platném znění.

7. Diskuse

8. Závěr


Tato pozvánka na členskou schůzi je rovněž uveřejněna na informační desce družstva a na internetových stránkách družstva www.agro-naceradec.cz. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec člena se při registraci prokáže písemnou plnou mocí člena, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

 

Prezence začíná od 14.30 hod.před zahájením řádné členské schůze.
Občerstvení zajištěno.
V Načeradci dne 4. 4. 2024
Libor Zeman v.r.
předseda představenstva

Kontakt

AGRO DRUŽSTVO Načeradec

Pravonínská 293

257 08 Načeradec


IČO: 47048042

DIČ: CZ47048042